ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

Jelen tájékoztató a DR. STUBITS ZSUZSA egyéni ügyvéd (a továbbiakban: Adatkezelő) által fenntartott, www.stubitslaw.com internetes oldalon (a továbbiakban: Honlap) keresztül megvalósuló adatkezelésről nyújt tájékoztatást.

Jelen adatkezelési tájékoztatóval az Adatkezelő biztosítani kívánja az adatvédelem alkotmányos elveinek és az adatbiztonság követelményeinek érvényesülését.

Fogalommeghatározások

érintett:

bármely információ alapján azonosított vagy azonosítható természetes személy,

személyes adat:

az érintettre vonatkozó bármely információ,

hozzájárulás:

az érintett akaratának önkéntes, határozott és megfelelő tájékoztatáson alapuló egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy az akaratát félreérthetetlenül kifejező más magatartás útján jelzi, hogy beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adatok kezeléséhez,

adatkezelő:

az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely - törvényben vagy az Európai Unió kötelező jogi aktusában meghatározott keretek között - önállóan vagy másokkal együtt az adat kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az adatfeldolgozóval végrehajtatja,

adatkezelés:

az alkalmazott eljárástól függetlenül az adaton végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adat további felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése,

adattovábbítás:

az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé tétele,

adattörlés:

az adat felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállítása többé nem lehetséges,

harmadik személy:

olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel, az adatfeldolgozóval vagy azokkal a személyekkel, akik az adatkezelő vagy adatfeldolgozó közvetlen irányítása alatt a személyes adatok kezelésére irányuló műveleteket végeznek,

adatvédelmi incidens:

az adatbiztonság olyan sérelme, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisülését, elvesztését, módosulását, jogosulatlan továbbítását vagy nyilvánosságra hozatalát, vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi.

Irányadó jogszabályok

Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet; a továbbiakban: "GDPR"),

2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról (a továbbiakban: "Infotv."),

2017. évi LXXVIII. törvény az ügyvédi tevékenységről (a továbbiakban: "Üttv."),

2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről (a továbbiakban: "Ptk.")

Az Adatkezelő adatai, elérhetősége

Név: DR. STUBITS ZSUZSA egyéni ügyvéd

Székhely: 1117 Budapest, Móricz Zsigmond körtér 14.

E-mail: stubits.stubitslaw@outlook.com

Telefon: +36 30 9303 190

Tárhelyszolgáltató:  Webnode AG Badenerstrasse 47, 8004 Zurich Switzerland

Alapelvek az adatkezelés során

Az Adatkezelő az adatkezelése során az alábbi alapelveket követi:

Az adatkezelés célja

Az érintett által kezdeményezett időpontfoglalás rögzítése, megerősítése, kapcsolatfelvételi lehetőség biztosítása.

A kezelt adatok köre

Az érintett neve, e-mail címe, telefonszáma és a jogi probléma leírása.

Az adatkezelés időtartama

Az adatkezelés az érintett törlési kérelméig tart.

Az adatkezelés jogalapja

Az érintett hozzájárulása (GDPR. 6. cikk (1) bekezdés a) pont).

Sütik a weboldalon

Az Adatkezelő a honlap működtetése során ún. sütiket (cookie-kat) használ. A süti (cookie) egy rövidebb szöveg típusú fájl, mely a számítógép vagy a mobil eszköz merevlemezén tárolódik és a későbbi látogatásokkor aktiválódik.

A honlapon használt sütik az Érintett azonosítására önmagukban nem alkalmasak. A sütik a honlap szolgáltatásának biztosításához szükségesek, a használatuk elengedhetetlen a honlapon történő navigáláshoz, a honlap funkcióinak működéséhez.

A böngészőprogramok többsége alapértelmezés mellett elfogadja a sütiket, de az Érintett olyan beállítást is alkalmazhat, amely elutasítja a sütik fogadását, illetve jelzi azok érkezését. A cookie-kat könnyen törölheti böngészője segítségével.

Az Adatkezelő használja a Google Analytics szolgáltatást, amely a Google Inc. elemző alkalmazása. A Google Analytics a számítógépre sütiket ment a felhasználónak a honlapon végzett tevékenysége elemzése érdekében. A sütikkel létrehozott információk a Google szerverein tárolódnak. A Google Analytics a következő sütiket használja: _ga (adatok tárolásának időtartama: 2 év), _gat (adatok tárolásának időtartama: 1 perc), _gid (adatok tárolásának időtartama: 24 óra).

A Honlapon lévő űrlapok esetén _csrf süti használata is történik, ami az ún. Cross-Site Request Forgery elleni védekezéshez szükséges. A süti célja, hogy más ne tudjon az érintett nevében űrlapot beküldeni.

A Honlap felkeresése és használata során - amennyiben az érintett számítógépének, így különösen böngészőjének beállításai ezt lehetővé teszik - technikai jellegű adatkezelés valósul meg, melynek keretében automatikusan rögzítésre kerülhetnek az érintett számítógépével, a Honlap felkereséséhez igénybe vett eszközével kapcsolatos adatok. Az érintett számítógépén, eszközén ilyen célból elhelyezésre kerülhetnek sütik és egyéb hasonló programok, mely folyamatokhoz az érintett a Honlap használatával hozzájárul.

Tájékoztatom az érintetteket, hogy a legtöbb böngészőben elérhető az ún. anonim vagy inkognitómód, amely a weboldalakat és fájlokat nem rögzíti a böngészési vagy a fiókelőzményekben.

Az érintett jogai

Az érintett jogosult arra, hogy személyes adatai vonatkozásában

Jogorvoslati lehetőségek

Kérem, ha az adatai kezelésével kapcsolatban észrevétele vagy kifogása van, lépjen kapcsolatba az Adatkezelővel a következő elérhetőségen: stubits.stubitslaw@outlook.com

Ha megítélése szerint az Adatkezelő a személyes adatait a személyes adatok kezelésére vonatkozó jogszabályban vagy az Európai Unió kötelező jogi aktusában meghatározott előírások megsértésével kezeli, joga van a területileg illetékes Törvényszékhez fordulni.

Jogainak érvényesítése érdekében panasszal fordulhat a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz is:

Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

Cím: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11.

Telefon: +361 391-1400

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

Személyes adatok kezelése

Az Adatkezelő az általa kezelt adatokat elektronikus formában megőrzi székhelyén.

Az Adatkezelő a működéséhez olyan informatikai rendszert használ, amely biztosítja, hogy az adatok:

Eljárási szabályok

Az Érintett a személyes adatainak törlését vagy módosítását, illetve adatkezeléssel kapcsolatos információkat a következő e-mail címen kérhet: stubits.stubitslaw@outlook.com

Az Érintett kérésére az Adatkezelő köteles tájékoztatást adni az általa kezelt adatairól, az adatkezelés jogalapjáról, céljáról, időtartamáról. Az Adatkezelő köteles a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legkésőbb azonban egy hónapon belül írásban megadni a tájékoztatást.

Szükség esetén, figyelembe véve a kérelem összetettségét és a kérelmek számát, ez a határidő további két hónappal meghosszabbítható. A határidő meghosszabbításáról az adatkezelő a késedelem okainak megjelölésével a kérelem kézhezvételétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az Érintettet.

Ha az Érintett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, a tájékoztatást lehetőség szerint elektronikus úton kell megadni, kivéve, ha az Érintett azt másként kéri.

A természetes személy számára a tájékoztatást tömör, átlátható, érthető és könnyen hozzáférhető formában, világosan és közérthetően megfogalmazva kell megadni.

Ha az adatkezelő nem tesz intézkedéseket az Érintett kérelme nyomán, késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az Érintett az intézkedés elmaradásának okairól, valamint arról, hogy az Érintett panaszt nyújthat be valamely felügyeleti hatóságnál, és élhet bírósági jogorvoslati jogával.

Az Adatkezelő a tájékoztatást ingyenesen biztosítja, kivéve a következő eseteket:

Adatvédelmi incidensek kezelése

Az Adatkezelő az általa kezelt adatokkal összefüggésben felmerült adatvédelmi incidenst haladéktalanul, de legfeljebb az adatvédelmi incidensről való tudomásszerzését követő 72 órán belül bejelenti a Hatóságnak.

Az adatvédelmi incidenst nem kell bejelenteni, ha valószínűsíthető, hogy az nem jár kockázattal az érintettek jogainak érvényesülésére.

Ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően magas kockázattal jár a természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve, az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül tájékoztatja az érintettet az adatvédelmi incidensről.

Az érintettet nem kell tájékoztatni, ha a következő feltételek bármelyike teljesül:

az Adatkezelő megfelelő technikai és szervezési védelmi intézkedéseket hajtott végre, és ezeket az intézkedéseket az adatvédelmi incidens által érintett adatok tekintetében alkalmazták, különösen azokat az intézkedéseket - mint például a titkosítás alkalmazása -, amelyek a személyes adatokhoz való hozzáférésre fel nem jogosított személyek számára értelmezhetetlenné teszik az adatokat;

az Adatkezelő az adatvédelmi incidenst követően olyan további intézkedéseket tett, amelyek biztosítják, hogy az érintett jogaira és szabadságaira jelentett, a magas kockázat a továbbiakban valószínűsíthetően nem valósul meg;

a tájékoztatás aránytalan erőfeszítést tenne szükségessé. Ilyen esetekben az érintetteket nyilvánosan közzétett információk útján kell tájékoztatni, vagy olyan hasonló intézkedést kell hozni, amely biztosítja az érintettek hasonlóan hatékony tájékoztatását.

Az Adatkezelő fenntartja magának a jogot jelen Adatkezelési tájékoztató módosítására. A hatályos Adatkezelési tájékoztató a www.stubitslaw.com weboldalon mindig elérhető az Érintettek számára. A jelen tájékoztatóban nem szabályozott kérdésekben a GDPR, illetve az Infotv. szabályai irányadóak.